Doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim w Motorową łódź ratownicza typu RIB z przyczepą i silnikiem zaburtowym

 

a)    Nazwa zadania:
„Doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim w motorową łódź ratowniczą typu RIB z przyczepą i silnikiem zaburtowym” – umowa nr WFOŚ/D/IV-10/2401/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r.

b)    Koszt kwalifikowany zadania (w PLN): 145 000,00 zł

c)    Kwota oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku (w PLN): Dotacja w kwocie 67 000,00 zł (co stanowi 46,21% kosztów kwalifikowanych)

d)    Informacje o dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Gdańsku:

Zakup motorowej łodzi ratowniczej typu RIB z przyczepą i silnikiem zaburtowym został sfinansowany ze środków:

 

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zgodnie z Umową dotacji nr WFOŚ/D/IV-lO/240l/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. oraz aneksem nr 1 do umowy zawartym w dniu 06.09.2019 r. na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim w motorową łódź ratowniczą typu RIB z przyczepą i silnikiem zaburtowym” w kwocie 67.000 złotych.

 

- Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej woj. pomorskiego, umowa dotacyjna Nr FW/11/2019 zawarta w dniu 05 sierpnia 2019 r. w kwocie 78.000 złotych. Środki finansowe pochodzą z wcześniej podpisanych umów z innymi podmiotami na realizację zadania pn. „Dofinansowanie zakupu motorowej łodzi ratowniczej typu RIB z przyczepą i silnikiem zaburtowym dla Komendy Powiatowej PSP w Nowym Dworze Gdańskim”.

 

- Fundacji LOTOS zgodnie z umową darowizny nr 44/FL/2019 z dn. 26.06.2019 r. na realizację w/w celu w kwocie 15.000 zł.

 

- Gminy Stegna zgodnie z umową nr 286/1/2019 z dn. 27.05.2019 r. na realizację w/w celu w kwocie 20.000 zł. Gminy Nowy Dwór Gdański zgodnie z umową nr RASS.1/2019 z dn. 03.07.2019 r. na realizację w/w celu w kwocie 15.000 zł.

 

- Gminy Sztutowo zgodnie z umową nr PZ.5543.11.2019 z dn. 04.06.2019 r. na realizację w/w celu w kwocie 10.000 zł.

 

- Powiatu Nowodworskiego zgodnie z umową nr l/F/2019 z dn. 06.06.2019 r. na realizację w/w celu w kwocie 8.000 zł.

 

- PGL LP Nadleśnictwa Elbląg zgodnie z umową nr 1/07/2019 z dn. 04.07.2019 r. na realizację w/w celu w kwocie 8.500 zł.

 

- Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej zgodnie z umową nr 1/2019 z dn. 13.06.2019 r. na realizację w/w celu w kwocie 1.500 zł.

 

e)    Opis zadania, a po jego zakończeniu jego realizacji sprawozdanie z realizacji:
Motorową łódź ratownicza typu RIB z przyczepą i silnikiem zaburtowym zakupiono na wyposażenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim w celu sprawnego prowadzenia działań ratowniczych w zakresie ratownictwa wodnego i ekologicznego, związanych m.in. z likwidacją zagrożeń chemiczno-ekologicznych, powstałych podczas zdarzeń na akwenach wodnych oraz ratowania ludzi.

 

Zakupiona Motorową łódź ratownicza typu RIB z przyczepą i silnikiem zaburtowym w znacznym stopniu przyczyni się do ochrony środowiska oraz zdrowia, życia mieszkańców powiatu nowodworskiego poprzez:
•    Usprawnienie prowadzenia działań ratowniczych głównie w zakresie ratownictwa wodnego i ekologicznego powstałych na akwenach wodnych na terenie powiatu nowodworskiego,
f)    Aktywny odnośnik do strony www.

 

https://www.wfos.gdansk.pl

 

 

 

 

 

 

 

11 LISTOPADA 2019 UROCZYSTA ZMIANA SŁUŻBY

11 listopada 2019 r. o godzinie 8:00 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim dokonano uroczystej zmiany służby wraz z podniesieniem flagi państwowej oraz odśpiewaniem hymnu z okazji 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Odczytano również list komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej.

 

LIST OKOLICZNOŚCIOWY KOMENDANTA GŁÓWNEGO PSP Z OKAZJI NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

 

 

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!

Sezon grzewczy 2019-2020

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "cichym zabójcą", gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Główne przekazy tegorocznej kampanii 

 • Każdego roku w naszych mieszkaniach i domach powstaje kilkadziesiąt tysięcy pożarów i kilka tysięcy zdarzeń, gdzie dochodzi do emisji tlenku węgla. Nasz dom jest miejscem, w którym każdy z nas czuje się najbezpieczniej. Pomimo tego, to właśnie tam ginie największa liczba osób, a ofiarami pożarów są najczęściej ich sprawcy.
 • Tlenek węgla to bardzo trujący gaz. Nie jest on wyczuwalny przez ludzkie zmysły. Tlenku węgla NIE usłyszysz! NIE zobaczysz! NIE poczujesz!
 • W okresie grzewczym wzrasta ryzyko powstania pożarów i zatruć tlenkiem węgla w budynkach mieszkalnych. Źródłem emisji tlenku węgla są urządzenia grzewcze opalane drewnem, węglem, gazem, olejem opałowym.
 • Co roku, a tym bardziej przed rozpoczęciem sezonu grzewczego należy wykonać obowiązkowe okresowe przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.
 • Państwowa Straż Pożarna rekomenduje instalowanie czujek dymu i tlenku węgla.
 • Państwowa Straż Pożarna przypomina o obowiązku właściwego utrzymania stanu technicznego czujek dymu i tlenku węgla (m.in. wymianę baterii). Osobom starszym strażacy gotowi są pomóc w zamontowaniu danej czujki lub wymianie w nich baterii.
 • Państwowa Straż Pożarna zwraca uwagę na fakt, że czujka tlenku węgla nie zastępuje przeglądu technicznego przewodów wentylacyjnych i kominowych.

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

Czad, czyli tlenek węgla powstaje podczas procesu niecałkowitego spalania materiałów palnych. Ma silne własności toksyczne, jest lżejszy od powietrza dlatego też gromadzi się głównie pod sufitem. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest:

 • bezwonny,
 • bezbarwny,
 • pozbawiony smaku.

Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w hemoglobinie (czerwonych krwinkach), powodując przy długotrwałym narażeniu śmierć.

Co jest główną przyczyną zatruć tlenkiem węgla?

Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych i dymowych. Ich wadliwe działanie może wynikać z:

 • nieszczelności,
 • braku konserwacji, w tym czyszczenia,
 • wad konstrukcyjnych,
 • niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.

PRZYPOMINAMY!

Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.719), w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

 • cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
 • dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
 • co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.
 • co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1624) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

RADZIMY!

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?

 1. Systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność i wykonuj przeglądy techniczne przewodów kominowych.
 2. Użytkuj tylko sprawne techniczne urządzenia, zgodnie z instrukcją producenta.
 3. Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzewczych.
 4. Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych.
 5. W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdź poprawność działania wentylacji, nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację.

Nie bagatelizuj objawów takich jak: bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona czynność serca, mogą one być sygnałem, że ulegamy zatruciu tlenkiem węgla.

W takiej sytuacji natychmiast przewietrz pomieszczenie, w którym się znajdujesz i zasięgnij porady lekarskiej.

Rys. 1. Czad oszukuje zmysły.

Rys. 1. Czad oszukuje zmysły.

Rys. 2. Te objawy mogą świadczyć o obecności tlenku węgla.

Rys. 2. Te objawy mogą świadczyć o obecności tlenku węgla.

Rys. 3. W Polsce corocznie powstaje ponad 150 000 pożarów, co piąty z nich powstaje w domach.

Rys. 3. W Polsce corocznie powstaje ponad 150 000 pożarów, co piąty z nich powstaje w domach.

Rys. 4. NIGDY NIE GAŚ tłuszczu i oleju WODĄ!.

Rys. 4. NIGDY NIE GAŚ tłuszczu i oleju WODĄ!

Liczba zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, liczba poszkodowanych i ofiar śmiertelnych 
w sezonach grzewczych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019

Rys. 5. Liczba zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, liczba poszkodowanych i ofiar śmiertelnych w sezonach grzewczych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019.

Liczba ofiar śmiertelnych tlenku węgla
w sezonach grzewczych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019

Rys. 6. Liczba ofiar śmiertelnych tlenku węgla w sezonach grzewczych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019.

Pobierz powyższe ulotki w dużej rozdzielczości (A4 300 pkt/cal) – naciśnij prawy przycisk myszy na linku i z menu kontekstowego wybierz „Zapisz element docelowy jako...”:
Czad oszukuje zmysły.jpg
Te objawy mogą świadczyć o obecności tlenku węgla.jpg
W Polsce corocznie powstaje ponad 150 000 pożarów, co piąty z nich powstaje w domach.jpg
NIGDY NIE GAŚ tłuszczu i oleju WODĄ!.jpg

07.10. 2019 r. Pożar zabytkowego kościoła – m. Orłowo 18

 

W dniu 07.10.2019 r. o godz. 21 28 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Dworze Gdańskim wpłynęło zgłoszenie o pożarze zabytkowego kościoła pw. św. Barbary w m. Orłowo 18.

Niezwłocznie na miejsce zdarzenia zadysponowane zostały zastępy Państwowej Straży Pożarnej z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Nowym Dworze Gdańskim         i Ochotniczych Straży Pożarnych z Nowego Dworu Gdańskiego, Ostaszewa, Nowej Kościelnicy, Marynowy, Stegny, Lubieszewa i Kępek. Po dotarciu na miejsce zdarzenia zastano budynek kościoła konstrukcji murowanej, z dachem drewnianym, krytym dachówką "holenderką" oraz drewnianą izbicą. Pożarem objęta była część konstrukcji dachowej oraz izbica.

Działania jednostek straży skupiły się w szczególności na: zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, w tym oświetleniu terenu akcji, podaniu 6 prądów wody w natarciu na palący się obiekt, w tym trzech z podnośników hydraulicznych i trzech ze stanowisk na ziemi, zapewnieniu odpowiedniego zaopatrzenia w wodę do celów gaśniczych. Po zlokalizowaniu pożaru dokonano częściowej rozbiórki nadpalonych elementów konstrukcji dachu budynku. Budynek sprawdzono kamerą termowizyjną celem wykluczenia ognisk pożaru.

Podjęte działania pozwoliły na ocalenie wnętrza kościoła.

Kolejne działania straży skupiły się na zabezpieczeniu dachu obiektu poprzez wzmocnienie konstrukcji dachu deskami dostarczonymi przez mieszkańców, oraz przykrycie dachu przy użyciu plandek.

W działaniach brały udział 5 zastępów z JRG w sile 10 ratowników, 12 zastępów OSP w sile 50 ratowników.

mł.bryg. Łukasz Zblewski – rzecznik prasowy KP PSP Nowy Dwór Gdański.