Doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim w Motorową łódź ratownicza typu RIB z przyczepą i silnikiem zaburtowym

 

a)    Nazwa zadania:
„Doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim w motorową łódź ratowniczą typu RIB z przyczepą i silnikiem zaburtowym” – umowa nr WFOŚ/D/IV-10/2401/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r.

b)    Koszt kwalifikowany zadania (w PLN): 145 000,00 zł

c)    Kwota oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku (w PLN): Dotacja w kwocie 67 000,00 zł (co stanowi 46,21% kosztów kwalifikowanych)

d)    Informacje o dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Gdańsku:

Zakup motorowej łodzi ratowniczej typu RIB z przyczepą i silnikiem zaburtowym został sfinansowany ze środków:

 

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zgodnie z Umową dotacji nr WFOŚ/D/IV-lO/240l/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. oraz aneksem nr 1 do umowy zawartym w dniu 06.09.2019 r. na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim w motorową łódź ratowniczą typu RIB z przyczepą i silnikiem zaburtowym” w kwocie 67.000 złotych.

 

- Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej woj. pomorskiego, umowa dotacyjna Nr FW/11/2019 zawarta w dniu 05 sierpnia 2019 r. w kwocie 78.000 złotych. Środki finansowe pochodzą z wcześniej podpisanych umów z innymi podmiotami na realizację zadania pn. „Dofinansowanie zakupu motorowej łodzi ratowniczej typu RIB z przyczepą i silnikiem zaburtowym dla Komendy Powiatowej PSP w Nowym Dworze Gdańskim”.

 

- Fundacji LOTOS zgodnie z umową darowizny nr 44/FL/2019 z dn. 26.06.2019 r. na realizację w/w celu w kwocie 15.000 zł.

 

- Gminy Stegna zgodnie z umową nr 286/1/2019 z dn. 27.05.2019 r. na realizację w/w celu w kwocie 20.000 zł. Gminy Nowy Dwór Gdański zgodnie z umową nr RASS.1/2019 z dn. 03.07.2019 r. na realizację w/w celu w kwocie 15.000 zł.

 

- Gminy Sztutowo zgodnie z umową nr PZ.5543.11.2019 z dn. 04.06.2019 r. na realizację w/w celu w kwocie 10.000 zł.

 

- Powiatu Nowodworskiego zgodnie z umową nr l/F/2019 z dn. 06.06.2019 r. na realizację w/w celu w kwocie 8.000 zł.

 

- PGL LP Nadleśnictwa Elbląg zgodnie z umową nr 1/07/2019 z dn. 04.07.2019 r. na realizację w/w celu w kwocie 8.500 zł.

 

- Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej zgodnie z umową nr 1/2019 z dn. 13.06.2019 r. na realizację w/w celu w kwocie 1.500 zł.

 

e)    Opis zadania, a po jego zakończeniu jego realizacji sprawozdanie z realizacji:
Motorową łódź ratownicza typu RIB z przyczepą i silnikiem zaburtowym zakupiono na wyposażenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim w celu sprawnego prowadzenia działań ratowniczych w zakresie ratownictwa wodnego i ekologicznego, związanych m.in. z likwidacją zagrożeń chemiczno-ekologicznych, powstałych podczas zdarzeń na akwenach wodnych oraz ratowania ludzi.

 

Zakupiona Motorową łódź ratownicza typu RIB z przyczepą i silnikiem zaburtowym w znacznym stopniu przyczyni się do ochrony środowiska oraz zdrowia, życia mieszkańców powiatu nowodworskiego poprzez:
•    Usprawnienie prowadzenia działań ratowniczych głównie w zakresie ratownictwa wodnego i ekologicznego powstałych na akwenach wodnych na terenie powiatu nowodworskiego,
f)    Aktywny odnośnik do strony www.

 

https://www.wfos.gdansk.pl