Doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim w sprzęt ratownictwa technicznego

 


a)    Nazwa zadania:
„Doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim w sprzęt ratownictwa technicznego” – umowa nr WFOŚ/D/IV/121/2018
z dnia 10 sierpnia 2018 r.
b)    Koszt kwalifikowany zadania (w PLN):
55 000,00 zł
c)    Kwota oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku (w PLN):
Dotacja w kwocie 44 000,00 zł.
d)    Informacje o dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Gdańsku:
Zakup zestawu do stabilizacji pojazdu został sfinansowany ze środków:
•    Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zgodnie z umową dotacji nr WFOŚ/D/IV/121/2018 z dnia 10 sierpnia 2018 r. na dofinansowanie zadania pn.  „Doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim w sprzęt ratownictwa technicznego”, zgodnie z wnioskiem w kwocie 44.000 zł
•    Powiatu Nowodworskiego, zgodnie z zawarta umową nr 1/PSP/2018 z dnia
27 czerwca 2018 r. na doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim w sprzęt ratownictwa technicznego
– zestaw do stabilizacji pojazdów w kwocie 8.000 zł.
•    Żuławskiego Banku Spółdzielczego, zgodnie z zawartą umową nr 1/06/2018
z dnia 29 czerwca 2018 r. na doposażenie  Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim w sprzęt ratownictwa technicznego – zestaw do stabilizacji pojazdów w kwocie 3.000 zł (1.000 zł środki z Funduszu Społeczno-Kulturalnego i 2.000 zł środki własne Banku)
e)    Opis zadania, a po jego zakończeniu jego realizacji sprawozdanie z realizacji:
Zestaw do stabilizacji pojazdów zakupiono na wyposażenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim
w celu sprawnego prowadzenia działań ratowniczych w zakresie ratownictwa technicznego i ekologicznego, związanych m.in. z likwidacją zagrożeń chemiczno-ekologicznych, powstałych podczas wypadków drogowych z udziałem samochodów ciężarowych przewożących materiały niebezpieczne i szkodliwe dla środowiska.
Zakupiony zestaw do stabilizacji pojazdu w znacznym stopniu przyczyni się do ochrony środowiska oraz zdrowia, życia mieszkańców powiatu nowodworskiego poprzez:
•    Usprawnienie prowadzenia działań ratowniczych głównie w zakresie ratownictwa technicznego i ekologicznego powstałych w związku
z wypadkami drogowymi,
•    Ograniczenie wycieków substancji ropopochodnych z pojazdów uszkodzonych w wypadkach drogowych, a także ograniczenie wycieków innych substancji niebezpiecznych i szkodliwych dla środowiska, przewożonych w samochodach ciężarowych, co zapewni ochronę przed przenikaniem substancji wydobywających się z uszkodzonych samochodów do wód i gleby.
f)    Aktywny odnośnik do strony www.

https://www.wfos.gdansk.pl